Hva er prediktiv analyse? Et datadrevet fremtidsblikk

Forutse fremtiden ved hjelp av data! Det kan virke som science fiction, men blir gradvis realitet ved hjelp av prediktiv analyse. Her forklarer vi hva analysemetoden går ut på, og hva databaserte prognosemodeller kan bidra med.

De fleste virksomheter har kapasitet til å lagre store mengder data på ulike plattformer og i ulike «pools». Den virkelig store utfordringen gjenstår imidlertid: Hvordan trekke relevant informasjon ut av svulmende databaser? Dette er sjelden mulig uten å ty til prediktiv analyse.

Hvorfor prediktiv analyse? Krystallkuler hører fortiden til

Prediktiv analyse stammer fra data mining-metodikk. Analysemetoden er basert på data og statistikk. Sentralt står analyse av datamønstre for å identifisere trender, utvikling og potensielle fremtidige utfordringer. Dermed går analyseteknikken utover rene data mining-metoder som clustering, segmentering og dataklassifisering. Kunstig intelligens-teknologi, spesielt maskinlæring, blir brukt for å finne svar på det sentrale spørsmålet: «Hva kommer til å skje i fremtiden?»

Hvorfor fungerer prediktiv analyse? Anvendelse og arbeidslfyt

Fremtidsrettede analyser har alltid et konkret utgangspunkt og et tydelig definert mål: For eksempel kan en virksomhet bruke data for å redusere vedlikeholdskostnadene. Første trinn i prosessen er å samle inn eksisterende data fra ulike kilder, legge til data som mangler, og fjerne «outliers». I neste trinn blir dette datagrunnlaget brukt til å utvikle, teste og til slutt anvende en prognosemodell.

Hvilke prediktiv analyse-modeller har vi? Beskrivelse, diagnose, prognose og anbefaling

Analyseselskapet Gartner beskriver fire grunnleggende metoder som anvendes ved oppstarten av dataanalyse. Analysemetodene er til dels basert på hverandre. Skillelinjene mellom de ulike metodene kan derfor være utydelige:

  • Descriptive Analytics (deskriptiv/beskrivende analyse) er rettet inn mot fortiden og bidrar primært til økt forståelse av forholdet mellom kunder og produkter. Analysemetoden blir brukt ved observasjon av prosesser. Ved regionale markedsanalyser kan for eksempel datakategorier som produkt, pris og region relateres til hverandre for å finne krysningspunkter – som antall produkter solgt i en region til en bestemt pris.
  • Diagnostic Analytics (diagnostisk analyse) klargjør årsaker, konsekvenser og sammenhenger for ulike tilstander. Sterkt basert på deskriptiv analyse, men med den vesensforskjell at analysemetoden forsøker å finne bakenforliggende årsaker – svaret på spørsmålet «hvorfor?».
  • Predictive Analytics (prediktiv analyse) omhandler fremtiden og gjør det mulig å beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe. Ved hjelp av algoritmer blir historiske og nåværende transaksjonsdata sammenlignet for å identifisere sammenhenger og datamønstre. Disse kan i neste omgang anvendes på fremtidige hendelser.
  • Prescriptive Analytics (preskriptiv analyse) er basert på prediktiv analyse, men går et skritt videre. Analysemetoden forklarer hvorfor en fremtidig hendelse vil oppstå, og hvordan man bør forholde seg til dette.

Hva skjer i neste omgang med prediktiv analyse?

Første konklusjon: nye fordeler for beslutningstakere

Databaserte, fremtidsrettede analyser er allerede godt forankret som et strategisk verktøy innenfor business intelligence (BI). Betydningen vil bare bli større i fremtiden. Markedsanalysefirmaet BARC har sett nærmere på dette. 42 prosent av deltakerne i en studie gjennomført i Tyskland, Østerrike og Sveits anså prediktiv analyse som viktig eller meget viktig. Prediktiv analyse gir virksomheter kraftige analyseverktøy som grunnlag for beslutninger og prosessforbedringer.

Den største utfordringen ved prediktiv analyse er imidlertid å bruke resultatene på en måte som er hensiktsmessig for egen virksomhet. Ifølge BARC er lite smidig infrastruktur og ressursmangel i IT-avdelingen de største hindrene for prediktiv analyse-prosjekter. Derfor bør virksomheter gå prediktivt frem her også eller, med andre ord, studere fremtidsbehovet og skaffe seg de nødvendige forutsetningene i form av spesialisthjelp.