FinOps i skyen: Styr kostnader effektivt

Skyen er dynamisk, og alt endrer seg raskt. Den store fleksibiliteten og den enkle ressursklargjøringen gjør det imidlertid vanskelig å allokere kostnader og utarbeide nøyaktige prognoser. Det er her FinOps kommer inn som økonomistyringsløsning for skyen. FinOps er en skydriftsmodell med et effektivt rammeverk for styring og kostnadskontroll som sikrer deg maksimalt utbytte av skyinvesteringen.

Ifølge en fersk rapport anslår virksomhetene at rundt 30 prosent av utgiftene deres til skyløsninger er bortkastede penger. Det utgjør et betydelig tap, et tap som bare vil fortsette å vokse med mindre bedriftene får bedre kontroll på skyene sine.

Multiskytrenden gjør det enda vanskeligere å holde oversikt over skybruken. FinOps er en prosess som gir økonomisk og driftsmessig kontroll over skyer og skybudsjetter. Det kan gir bedre innsikt i skykostnadene og verdifull kunnskap om hvordan bedriftens skybruk best kan håndteres. FinOps tydeliggjør det økonomiske ansvaret for de variable kostnadene knyttet til nettskybruk.

Etter hvert som den praktiske bruken av FinOps tar form, bør det utarbeides en beste praksis for alle deler av bedriften, slik at kjernefunksjonene følger en felles tilnærming til planlegging, forbruk, administrasjon og styring av skytjenester. Blant annet bør de kryssfunksjonelle  teamene, som IT, økonomi og produktutvikling, samarbeide tettere for å sikre at bedriften får maksimalt utbytte av skyløsningene.

Automatisering av skyløsninger

Automatisering er avgjørende for å sikre konsekvente løsninger og integrasjon av prosesser innenfor rammene av FinOps. Dette sikrer at de aktuelle prosessene ikke blir glemt eller nedprioritert.

Det er mange oppgaver som kan automatiseres med FinOps. For eksempel kan man ved å tagge styringen sikre at gjeldende retningslinjer til enhver tid blir fulgt. Redusering av automatiseringen bør varsle teammedlemmer om skybruken og eventuelle behov for å tilpasse størrelsen til arbeidsmengden.

Likevel svarte nesten halvparten av respondentene (49 prosent) i en undersøkelse gjengitt i en ny rapport fra FinOps Foundation at de i liten eller ingen grad hadde automatisert håndteringen av skyforbruk. Dette til tross for at det er et av de viktigste bruksområdene for FinOps. I tillegg anså bare 15 prosent av selskapene FinOps-programmet sitt som «modent». Det viser at det er et godt stykke igjen til bedriftene har full kontroll på skyforbruket.

Av dem som hadde tatt i bruk automatisering i FinOps, baserte nesten 31 prosent seg på automatiserte varsler og 29 prosent på tagging. Tagger er metadataetiketter som settes på ressursene for å gjøre det mulig å spore dem. Bare 13 prosent brukte automatisert tilpassing av størrelse, der type og størrelse på forekomstene tilpasses til arbeidsbelastningen med lavest mulig kostnad og 9 prosent spotbruk. Dermed utnyttes den tilgjengelige kapasiteten, og kostnadene blir lavere enn ved forespørselsbasert prising. Dette viser med all tydelighet at også organisasjoner som har tatt i bruk FinOps, går glipp av muligheter til å optimalisere skyforbruket.

Ved hjelp av FinOps-verktøy og -automatisering kan bedriftene tilpasse skyforbruket bedre og dermed utnytte skyløsningene optimalt og planlegge kapasiteten.

Tre avgjørende faser i FinOps

FinOps Foundation anbefaler en iterativ tilnærming til administrasjon av skydata basert på tre hovedprinsipper: informere, optimalisere og drifte.

Første skritt er å gi organisasjonen oversikt og benchmarking, slik at det blir lettere å fastsette budsjettrammer og utarbeide prognoser for administrasjon av de enkelte behovsstyrte skyfunksjonene. Neste skritt er å optimalisere kapasitetstilpassingen og benytte seg av tilbud fra skyleverandørene der dette er hensiktsmessig. Tredje skritt er drift, med fortløpende vurdering av skybruken og målsettingene.

FinOps er ikke et engangstiltak, det er en kontinuerlig prosess, og skal du høste fordelene av den, må du tenke langsiktig.

FinOps – en hjelpende hånd?

Utrulling av FinOps kan virke som en overveldende oppgave. I tillegg til de nye verktøyene og metodene som må tas i bruk, krever det en kulturendring. Funnet fra FinOps Foundation om at over 40 prosent av organisasjonene bare er i startgropen for innføring og kun har tatt i bruk grunnleggende FinOps, er derfor ikke særlig overraskende.

Vi i Orange Business* kan hjelpe dere med å få fart på prosessen, optimalisere skybudsjettet og drifte løsningen på best mulig måte. Vi starter med en fullstendig gjennomgang av skyløsningen deres og utarbeider deretter veikart med korsiktige og langsiktige målsettinger. Samtidig integrerer vi samtlige prosesser, herunder design-, bygge- og driftsfasen, slik at dere kun betaler for de skyressursene dere faktisk trenger og bruker. Resultatet er en FinOps-løsning som fungerer optimalt og hjelper dere med å oppnå de ønskede forretningsresultatene.

Unngå å måtte trekke i nødbremsen

Skyen kan gi en enormt smidig, skalerbar og fleksibel løsning. Men det er også lett å miste oversikten. Ikke minst gjelder dette multiskyløsninger, der kostnadene plutselig kan skyte i været uten at du legger merke til det. Før du vet ordet av det, risikerer du å måtte trekke i nødbremsen.

Skyløsninger dreier seg ikke om å bruke mindre penger, det dreiser seg om å sette inn budsjettmidlene på rett sted, slik at bedriften kan oppnå best mulig resultater. FinOps med tilhørende praksis, prosesser og verktøy er avgjørende for at du skal få skyen til å fungere best mulig for deg.

FinOps hjelper deg å holde bedriftens kostnader knyttet til skybruk på et optimalt nivå. Finn ut hvordan.

 

Glenda Brady

Glenda Brady er administrerende direktør for Orange Business i Storbritannia og Irland og har jobbet i Orange Business siden 1998. Glenda er en engasjert og aktiv coach, både internt i Orange Business og eksternt. Hun bidrar dessuten til diverse programmer for kvinner i realfagsyrker, og har startet et forum for kvinner i salg og førsalg i den europeiske delen av virksomheten.

Hun er en ivrig rugbysupporter (og tidligere -spiller), og når hun ikke jobber eller er ute og heier på laget sitt, er hun glad i å løpe maraton.