Samfunnsansvar er like viktig for B2B

Jean-François CognetDigital Transformation

Kunder, partnere og ansatte favoriserer i stadig større grad selskaper som bryr seg om mennesker og miljø og ikke bare om forhold som påvirker lønnsomheten. Samfunnsansvar (CSR) blir derfor avgjørende, også i B2B-sammenheng. Samfunnsansvar sier noe om hvordan en organisasjon tilnærmer seg bærekraftig utvikling, og hvordan den leverer på økonomiske, sosiale og miljørelaterte spørsmål.

I året som har gått, har teknologisektoren hatt gode muligheter til å gi et varig positivt bidrag til fellesskapet. Michelle Bailey, som er assisterende konserndirektør og daglig leder i IDC, legger det fram på følgende måte: «I denne helt spesielle tiden vil bedrifter som responderer ved å ta i bruk egen teknologi, ferdigheter og raushet bli husket av kunder, ansatte og samarbeidspartnere som noen som hegnet om bærekraftsinitiativer, fremmet mangfold og inkludering på arbeidsplassen og gjorde en viktig innsats for sårbare lokalsamfunn.»

Samfunnsansvar høyt på dagsordenen i B2B-sammenheng

Selskaper som opererer i B2B-segmentet, må i stadig større grad kunne vise til et formål utover profitt og dokumentere at driften er bærekraftig, både i samfunnsmessig og miljømessig forstand. Kunder krever informasjon om opprinnelsen til produktene de kjøper: Hvor og hvordan råvarer som gull og titan blir utvunnet, hvilket karbonavtrykk et produkt har gjennom hele livssyklusen, hvordan de ansatte blir behandlet ved fabrikkene, og så videre.

Vi lytter til kunders, ansattes og investorers bekymringer og er opptatt av å være en god samfunnsaktør. Nylig lanserte vi miljøendringsprogrammet The Green Act. Målet er å øke tempoet i vårt eget grønne skifte og gå foran som et godt eksempel når det gjelder bærekraftig digital transformasjon. Et synlig resultat av arbeidet er at EcoVadis, som er et ledende byrå innenfor bærekraftevaluering, har plassert oss i den øverste prosenten på rangeringen av bærekraftige selskaper.

Disse verdiene er felles for hele konsernet. Morselskapet vårt, Orange Group, kunngjorde nylig sin første bærekraftsobligasjon som skal finansiere flere samfunnsansvarsprosjekter. 40 prosent av midlene som hentes inn fra investeringen på 500 millioner euro, skal øremerkes prosjekter for digital og sosial inkludering, mens 60 prosent skal gå til prosjekter knyttet til energieffektivitet og sirkulær økonomi.

Vi har forpliktet oss til å forbedre oss på følgende tre områder:

Miljø

Selv om teknologi alene ikke kan løse problemene med global oppvarming, gjør vi vårt ytterste for å redusere karbonavtrykket vårt. Dette betyr at vi innen 2025 skal redusere karbonavtrykket sitt med 30 prosent i forhold til 2015. For eksempel er målsettingen at alle Orange-merkede enheter skal oppfylle kravene til økodesign innen denne fristen. Vi vil også gjøre vårt for å nå konsernets målsetting om at halvparten av all strømmen vi bruker, skal stamme fra fornybare kilder.

Orange Group har forpliktet seg til å bli karbonnøytralt konsern innen 2040. Det er et ambisiøst mål og ti år raskere enn det som er fastsatt av resten av bransjen. For å klare dette følger vi strenge retningslinjer for energieffektivisering med blant annet investering i karbonfangstløsninger for å redusere restutslippene våre.

Vi søker også aktivt å samarbeide med partnere og kunder om innovasjon som tar utgangspunkt i miljømålene våre. I Frankrike har vi for eksempel hjulpet et vannverk med å installere en smartmålerløsning som har redusert vannlekkasjene med én million kubikkmeter per år.

Redusere digitale ulikheter

I B2B-sammenheng betyr dette først og fremst å ta på alvor kundenes bekymringer for pålitelighet og sikkerhet i forbindelse med bruk av digitale løsninger og for hvordan økt bruk av kunstig intelligens (AI) kan påvirke samfunnet. Det innebærer også å svare på spørsmål om forskjeller i kompetanse og hvilke ferdigheter som kreves for å ta i bruk nye digitale arbeidsmetoder.

Vårt datterselskap Business & Decision har ansatt en egen etikkdirektør som skal utvikle og distribuere etiske retningslinjer og overvåke og kontrollere at disse overholdes. Det samme datterselskapet har også nylig signert charteret om etisk og ansvarlig AI, som Orange Group har utarbeidet i samarbeid med den ideelle organisasjonen Arborus.

Vektlegging av medarbeidernes engasjement og mangfold

En fersk undersøkelse fra Gartner viser at bare 12 prosent av HR-ledere mener at organisasjonen deres er effektiv når det gjelder å øke mangfoldet. Uklare karriereveier, for lite eksponering overfor topplederne og mangel på mentorer ser ifølge analysebyrået ut til å utgjøre et betydelig problem.

Vi har lenge sett at det er en sammenheng mellom medarbeiderengasjement, mangfold og innovasjon. En studie fra Boston Consulting Group avdekket for eksempel at selskaper med et stort mangfold er mer innovative og genererer 19 prosent mer inntekter enn andre.

Vi er nå sertifisert i henhold til likestillingsstandarden GEEIS (Gender Equality European and International Standard) i 20 land. Vi er overbevist om at arbeidet vi gjør med bærekraft i virksomheten, og det at de ansatte engasjerer seg, både på jobb og i lokalsamfunnene, til sammen vil skape en kultur for åpenhet og inkludering.

En ny fase for bærekraft i næringslivet

Koronapandemien har utvilsomt gitt oss mer tid til å tenke og reflektere. Helse og sikkerhet, sosiale forskjeller og jordas tilstand har blitt viktige prioriteringer. Vi kan alle bidra til å bygge en bedre verden som står bedre rustet til å takle kommende utfordringer.

Den europeiske uken for bærekraftig utvikling (EWSD) som gikk av stabelen i fjor høst, var en fin påminnelse om at Orange Group har innført målsettinger for bærekraftig utvikling som målestokk for effekten av selskapets strategi for samfunnsansvar.

Jean-François Cognet har vært ansvarlig for samfunnsansvar i Orange Business siden 2018. Han har erfaring både som rådgiver og som ansatt i bransjen, for det meste innenfor drift. Han er bosatt i Paris, og er en ivrig tennisspiller og vinentusiast.