Multisky & Cloud Native: Få kostnadskontroll

Multisky bidrar til et lite oversiktlig kostnadsbilde.“Cloud native”-teknologi gjør ikke saken enklere. For at dette ikke skal bremse utvikling og suksess ved hjelp av skytjenester, gjelder det å tenke nytt på kostnadsanalyser, FinOps-prinsipper og kunderettet verdiskapning.

Multisky løser mange behov i mange bransjer. Derfor fortsetter IT-budsjettene å vokse på dette området. I Gartners siste investeringsprognoser peker pilen ned fra USD 195 milliarder i 2019 til USD 190 milliarder i 2022 for tradisjonelle infrastrukturinvesteringer. For skyinfrastrukturtjenester (IaaS) viser prognosene til gjengjeld det motsatte, med en kraftig vekst fra USD 39,5 milliarder i 2019 til 63 milliarder i 2022.

Forutsi skykostnadene

Når IT-sjefene/CIOs pådrar seg kostnader av slike dimensjoner, har de lite annet valg enn å innfri forventningene som de implisitt skaper. Det gjelder å utnytte den nye teknologien til konkret verdiskapning, og samtidig skape et smidig, skalerbart IT-miljø. Miljøet må dessuten ha tilstrekkelig lav brukerterskel til at robuste bånd til kundene vil bestå selv ved uforutsette hendelser av covid-19-dimensjoner.

Kontinuerlige kostnadsanalyser og -optimalisering er en viktig del av dette scenariet.

Nå foreligger det spesialiserte analyseverktøy for optimalisering av skykostnader. Verktøyene kartlegger områder med forbedringspotensial, eliminerer sløsing, sikrer reservekapasitet for dynamiske oppgaver og tilrettelegger for prediktiv kostnadsanalyse.

Den massive økningen i hjemmekontorbruk og digital samhandling har sendt skybruken rett til værs. Flexeras State of the Cloud 2020-rapporten viser en gjennomsnittlig vekst i virksomheters skykostnader på 23 prosent. Prognosen er 47 prosent for 2021.

Systemer som selv trekker inn mer kapasitet etter behov (såkalt «migrating workloads»/kapasitetsmigrering) bidrar til denne kostnadsveksten. For å holde kostnadene under kontroll, må kapasitetsmigreringen optimaliseres. Dette fordi mange nye elementer kommer i tillegg til arbeidet med ordinær kostnadsstyring og en IT-forvaltning for maksimal driftseffektivitet.

Mer effektiv kontroll med skykostnader

Innen 2024 vil de fleste eldre «legacy»-applikasjoner som er migrert til skyens IaaS (Infrastructure-as-a-service) kreve optimalisering for å kunne være kostnadseffektive, i følge Gartner. Dette vil føre til at skyleverandørene bygger opp optimaliserings-kapasiteten sin for å kunne ivareta behovet til kunder som har automatisk skyvalg og kapasitetsmigrering som elementer i sin kostnadseffektivitets-orienterte arkitektur.

Samtidig er kostnadsoptimalisering blitt et grunnleggende element i enhver skymigrasjon helt fra øyeblikket virksomheten skal identifisere hva som er lønnsomt å migrere. Mikrotjeneste-baserte applikasjoner som er formet for skyen fra bunnen av kan yte bedre enn tradisjonelle applikasjoner, men kan også skape ekstrem kompleksitet over tid. Derfor blir verktøy som kobler kostnader til konkrete resultatmål desto viktigere for å bevare kostnadskontroll.

Ressursforvaltning for tradisjonelle applikasjoner?

Tradisjonelle applikasjoner utnytter ikke uten videre cloud native-verktøy for analyse og forbruk.

For slike applikasjoner blir det derfor enda viktigere å kunne identifisere ubrukte og ikke-sammenknyttede ressurser. På grunnlag av dette kan ressurser bli tatt ned manuelt eller automatisk. Alt for ofte blir nye tjenester for et prosjekt med begrenset varighet kjørt opp med en viss ressurstilgang – og deretter glemt. Da strømmer fakturaene på til ingen nytte.

Sørg også for at ulike team har god oversikt slik at de kan styre sin egen ressursbruk.
Gjennom et forvaltningssystem hvor disse elementene er ivaretatt vil du lettere kunne spore effekten av nye tjenester når de blir satt i drift, også på kostnadssiden. Å sammenkoble ressurser direkte med brukere gir en fin kostnadsoversikt.

Sørg også for kontroll over hvor data befinner seg, verdien på disse og deres juridiske eiere. Enkelte selskaper har en tendens til å lagre også verdiløse data hvor som helst i skyen. Med mindre du har knyttet konkrete data direkte til resultatmål, kan dette lett bli en uoversiktlig og dyr affære.

En annen måte å redusere driftskostnader og øke fleksibiliteten på, er å bruke containerteknologi til å rulle ut og administrere applikasjoner. Det er viktig å gjøre dette på riktig måte så effekten ikke blir økt kompleksitet og kostnader.

NB! Merk deg dette spesielt for “cloud native”

“Cloud native” er en tilnærming for å opprette og kjøre applikasjoner i skyen på en måte som fullt ut utnytter skyens distribuerte leveringsmodeller. Slike cloud native skyløsninger gir økt hastighet, smidighet og skalerbarhet – sentrale ingredienser for applikasjoner og tjenester i vår digitale økonomi.

Cloud native skyløsninger krever imidlertid ekstra både når det gjelder økonomi og menneskelige ressurser. Landskapet endrer seg dessuten fortløpende i takt med tilgang på nye verktøy og metoder. En vellykket innføring av Cloud native skyløsning og DevOps-kultur vil bero på virksomhetens evne til å velge riktige metoder og funksjonalitet, samt en arbeidsform basert på konkrete resultatmål. Å få til dette kan kreve velsignelse fra toppledelsen, kulturutvikling og mentor-budsjetter.

Cloud native krever dessuten et annerledes kostnadsperspektiv. Virksomheter som vurderer kostnadssiden før inntektssiden, vil neppe oppnå ønskede resultater og smidighet. De trenger naturligvis mekanismer for kostnadskontroll, men blir kostnadsskruen strammet for tidlig kan det hemme utvikling og progresjon.

Her kommer FinOps inn som et nytt begrep for mange. FinOps skal håndtere de finansielle sidene ved skybruk. Den ideelle Linux-stiftelsen (Linux Foundation) samarbeider med FinOps-stiftelsen (FinOps Foundation) for å fremme dette gjennom etablering av beste praksis, utdanning og standarder. FinOps vil bidra til å sikre bedrifter oversikt over skykostnader innenfor rammene av effektiv DevOps.

Skytransformasjon må behandles forskjellig

En overgang til skyen – og da særlig cloud native-teknologi inkludert kostnadsanalyse og FinOps – kan medføre behov for store kulturendring i virksomheten. For å sette det i perspektiv, er overgangen mye større enn fra stormaskin til open source/åpen kildekode. Årsaken er at skybruken ikke bare er en teknisk sak, men innebærer store endringer i arbeidsform og leveranser overfor neste generasjons kunder.

Så hva koster det å gjøre noe nytt i en verden som er helt ny for deg? Vel, kalkulering er blant de mest smertefulle utfordringene virksomheter flest blir stilt overfor. Skytransformasjon handler ikke bare om å overføre dagens teknologi og data til et annet driftsmiljø. Det handler om å finne seg selv opp på nytt – levere på en ny måte som treffer i markedet.

Kostnader i denne nye hverdagen er dynamiske. Vårt beste tips er at du knytte dem direkte til konkrete resultatmål. Da vil avkastningen lettere følge etter.

Les hvordan denne forleggeren økte driftseffektiviteten i skyen gjennom en ny digital plattform med cloud native-arkitektur, FinOps-prinsipper og DevOps-kultur.