Casestudie – Gjennomgang av skystrategi for en offentlig virksomhet

En offentlig virksomhet i et av de nordiske landene kastet seg på skybølgen for noen år siden. Etter en stund begynte de å skjønne at skyløsningen deres ikke fungerte optimalt og at de burde gjøre noe med det til noe mer fremtidsrette, modent og strukturert. Virksomheten stolte på Orange Business som gjorde en omfattende gjennomgang av løsningen og avdekket noen store utfordringer – og muligheter.

For mange virksomheter som vil komme i gang med skyen, er det enkleste å bare kaste seg ut i det og ta den i bruk. Denne tilnærmingen har sine fordeler, men etter hvert som tiden går, blir det nødvendig å sette seg bedre inn i hvordan skyløsningen fungerer i praksis og hvordan man videreutvikler og drifter skyløsningen videre. Dette var årsaken som gjorde at den offentlige nordiske virksomheten henvendte seg til Orange Business med nettopp dette ønsket. De hadde behov for en profesjonell gjennomgang av skysikkerhet, driftseffektivitet og kostnadsoptimalisering i deres skyløsning.

Organisk vekst er vel og bra, men det kan fort bli kaotisk. Den nordiske virksomheten hadde tatt i bruk skyen i hui og hast og raskt sikret seg fordeler, herunder kortere tid til markedet med agil utvikling. Etter hvert som tiden gikk, brukte de skyen stadig mer, og den ble stadig viktigere for sluttbrukere deres. Den ble faktisk så viktig og kompleks at virksomheten kom fram til at den burde evalueres av eksperter. Fulgte de beste praksis? Hva gjorde de riktig, og hva burde forbedres?

Senior-skyarkitekter fra Orange Business samarbeidet tett med eksperter fra den nordiske virksomheten. Det ble gjennomført en rekke intervjuer om skysikkerhet, skydrift og kostnader knyttet til skyløsningen, og svarene ble deretter gjennomgått. Skybruken i virksomheten ble deretter sammenlignet med beste praksis fra rammeverkene til hyperscalere og tidligere prosjekter fra andre av Orange Business kundecaser.

Utover det bestod gjennomgangen også hvor virksomheten stod i dag og hvor de skulle videreutvikle seg videre. Det ble avdekket mye som ikke var optimalt. For eksempel hadde ikke nøkkelpersoner noe tydelig kostnadsansvar, og medarbeidere hadde heller ingen insentiver til å holde skykostnadene nede. Det fantes ingen prosess for budsjettering av skydrift, og bruksrapportene var vanskelig tilgjengelige. I stedet for å motta oppdaterte oversikter over kostnader og prognoser hver dag måtte ledelsen selv hente ut månedsrapporter. Virksomheten sløste rett og slett med pengene.

Det ble også funnet flere problemer med selve skydriften. Mange oppgaver som kunne vært automatisert, ble fremdeles utført manuelt. Det ble ikke brukt metadatatagging, og skydokumentasjonen var mangelfull. Primær- og sekundærregion varierte fra produkt til produkt, noe som gjorde det hele unøvendig komplisert. Skydriften var lite effektiv og kostet mye i form av tid og ressurser.

Det kanskje alvorligste problemet dreide seg imidlertid om skysikkerhet. Teknologi og praksis hadde utviklet seg raskere enn organisasjonen, som manglet tydelige sikkerhetsroller. Tilgangsadministrasjon, beskyttelse mot DDoS-angrep, brannmurer og håndtering av identiteter var derfor mangelfull. De hadde ikke engang en kriseplan. Alle virksomehter kan bli rammet av sikkerhetshendelser, men det var de helt uforberedt på.

Den nordiske virksomheten hadde opprinnelig bare bedt om en grundig gjennomgang, men funnene gjorde at de beholdt skyekspertene fra Orange Business som rådgivere, slik at de kunne begynne å sette inn tiltak umiddelbart.

Det er viktig å oppdage problemene tidlig, slik at de kan løses før det blir virkelig alvorlig. Orange Business forsøker å redusere feilene til et minimum, men i stedet for å prøve å utradere dem helt, mener vi det er bedre å lære kunden å håndtere dem. Problemer kan dessuten oppstå selv om ingenting egentlig er gjort feil. Skyteknologien endrer seg hele tiden, mye raskere enn organisasjonsstrukturene og arbeidsmetodene.

Når Orange Business’ skyspesialister gjennomgår en virksomhets skyløsning på denne måten, gir det først og fremst en bedre forståelse av skydriften og eventuelle sterke og svake sider ved denne. Orange Business’ spesialister har bred kunnskap om teknologibransjen og detaljkunnskap om konkrete bransjer og kan blant annet bidra med beste praksis hentet fra lignende kunder. Skyspesialister er i dag blant de mest ettertraktede fagfolkene på markedet, og mange virksomheter – også store konserner – har rett og slett ikke midler til å ansette dem internt. Det er mye mer effektivt og lønnsomt å inngå et samarbeid med en spesialist som Orange Business.

Gjennomgangen av nettskyløsningen hjalp den nordiske virksomheten med å øke skysikkerheten, kutte kostnadene, øke tempoet og kvaliteten i utviklingsarbeidet og bedre kundetilfredsheten.

Gjennomgang av skyløsningen