Hvordan løse mangelen på skykompetanse?

Bedrifter over hele verden sliter med å få tak i folk med skykompetanse. Det hindrer dem i å gjennomføre den digitale transformasjonen og flytte til skybaserte løsninger. Bedriftene bør vurdere å søke hjelp hos en partner med relevant ekspertise og etablere et såkalt Cloud Center of Excellence for å tilegne seg mer kompetanse på sikt.

I en fersk studie fra IDC svarte hele 90% at skyen var avgjørende for om bedriftene kom til å klare seg og innovasjonen kunne fortsette. Samtidig svarte over 70% at de ikke hadde god nok skykompetanse, og at mangelen på kvalifisert personell stod i veien for planlagt utvikling.

Mangelen på skykompetanse skyldes først og fremst den store bølgen av skymigrering i kjølvannet av koronapandemien og den raske veksten i den digitale økonomien.

Kandidattørken går ut over forretningsutviklingen

Kandidattørken vi opplever, stikker allerede nå kjepper i hjulene for forretningsutviklingen. I IDCs spørreundersøkelse svarte over en tredjedel av bedriftene at problemet forverres av lønnsinflasjon og stor gjennomtrekk av ansatte, noe som igjen gjør det vanskeligere å dekke etterspørselen fra kundene og lansere nye produkter og tjenester.

Bedriftene kan ikke ansette seg ut av mangelen på kompetente fagfolk. For å bøte på mangelen må de tilby opplæring i nettskyrelaterte ferdigheter og etter- og videreutdanne medarbeiderne sine.

Selv om kursing og opplæring bør være en viktig målsetting for bedriftene, bør personalavdelingene også ansette folk med bred kunnskap og erfaring, for på denne måten å bygge opp kompetansen internt. Samtidig må virksomhetene velge de rette skypartnerne som kan hjelpe dem å fylle tomrommet på kort sikt.

De fleste bedrifter ønsker å bli selvhjulpne på sikt når det gjelder skyløsninger, men en betrodd skypartner kan lette kunnskapsoverføringen og hjelpe til med kompetansehevingen.

Hele bedriften må kurses i skyteknologi

Alle i bedriften, fra øverst til nederst, og fra toppledere til ikke-tekniske arbeidsområder som økonomi, innkjøp og produktstyring, må kurses i skyløsningene. Ifølge McKinsey vil dette skape en dypere forståelse av hva en skyløsning innebærer og hvordan den kan gi resultater for bedriften, og tydeliggjøre hvordan skyen kan gi større fleksibilitet, smidighet og skaleringsmuligheter i de ulike avdelingene. Kompetanseheving i innkjøpsavdelingen kan for eksempel dreie seg om hvordan prisstrukturene for skyløsninger fungerer og hvordan det er mulig å få mest mulig ut av dem.

Kompetanseutvikling med Cloud Center of Excellence

For å bringe forretnings- og teknologimålene på linje og sikre trygg bruk av nettskyen i tråd med alle relevante lover og regler velger mange virksomheter å etablere et Cloud Center of Excellence (CCoE). Hovedformålet med denne tverrfaglige gruppen er å optimalisere ytelsen, kostnadene og sikkerheten, men den kan også bidra til å tette igjen kompetansehullene.

Med en CCoE-struktur blir det enklere å legge en strategi for hvordan medarbeiderne kan få den nødvendige skykompetansen samtidig som programvare og sikkerhet ivaretas på best mulig måte i alle deler av virksomheten.

Manglende nettskykompetanse er noe bedriftene vil måtte forholde seg til i overskuelig framtid. Så lenge det er mangel på folk med denne kompetansen, er det ikke mulig å utnytte skyløsningen til fulle. Skal virksomhetene lykkes i den digitale økonomien, må de derfor sette inn tiltak for å heve nettskykompetansen.