Skyløsningen som hjelper helsesektoren å levere på kommende krav

Tjenester på norsk jord og evnen til å ligge i forkant av regler må til om helsesektoren skal sikre god fremdrift i arbeidet med digital endring. Kunstig intelligens spiller en nøkkelrolle. Listen med utfordringer er lang for helseforetak som ønsker raskere og kontrollert fremdrift på sin digitale transformasjon. Fartsdumpene er gjerne knyttet til teknologisk infrastruktur, personvern, nye regler og datasikkerhet, skalering og viktigheten av å få systemer til å fungere bedre sammen.  

I tillegg må mellommenneskelige faktorer og behovet for god endringsledelse hensyntas, slik at ansatte i helseforetakene blir trygge på ny teknologi som kunstig intelligens, og at fordelene teknologien gir balanseres opp mot etikk og ønsket praksis.  

– Vi har bare sett starten av en ny æra når det kommer til adopsjon av kunstig intelligens i helsevesenet, sier Sverre Støkken. Han har ansvaret for Orange Business sine tjenester for de som har særlig strenge sikkerhetskrav, såkalt Sovereign Cloud.  

Sverre Støkken 

Director Sovereign Cloud


 


"Dersom en virksomhet bruker en offentlig sky, kan den miste datasuverenitet – altså makten til å kontrollere bruken av dataene.

Vår Sovereign Cloud sikrer at all data og relaterte metadata forblir på norsk jord. Løsningen svarer på kravene til databeskyttelse, og virksomheters behov for å sikre sensitiv informasjon mot eksterne trusler," sier Støkken. 

Eksepert sverre støkken

Kunstig intelligens utfordrer helseforetakene

Med kunstig intelligens (KI) oppstår flere tankekors hva gjelder hvilke data som kan brukes, og hvordan vi kan kontrollere at dataen blir brukt på riktig måte, samt sikre at data ikke kan komme på avveie. 

– For helseforetakene er det viktig at systemene holdes åpne, og at resultater kan etterprøves. Å følge beslutningsprosesser og verifisere resultater, er en stor utfordring med kunstig intelligens, sier Støkken.  

Store språkmodeller (LLM) er trent til å forstå og genererer store mengder data. De vil derfor være særlig viktig i pasientbehandlingen, så fremt de brukes med omhu.   

– Til tross for at slike modeller er fantastiske, er de vanskelige å etterprøve. Å ha en god og trygg partner som kan veilede og sikre prosessene når ny teknologi tas i bruk, blir alfa omega, sier Støkken. 

All data på norsk jord

Orange Business har alle tjenester og infrastruktur trygt plassert innenfor Europa. Selskapet har store datasentre på norsk jord, der all infrastruktur og personell hører til i det norske selskapet. 

– Nærhet til kundene gjennom vår lokale tilstedeværelse oppleves for mange som en trygghet. Alt vi gjør skjer innenfor europeiske grenser, sier Støkken. 

Orange Business har lang erfaring med å drifte de mest sensitive og kritiske systemene i Norge.  Et bredt spenn av tjenester beskytter og forvalter data, og sikrer at mennesker kan jobbe effektivt og trygt. For helsesektoren vil en tjeneste som Sovereign Cloud være særlig viktig.  


Les mer

Helsesktoren, pasientsky

Råder helsesektoren å planlegge for fremtiden

En utfordring som alltid er høyst aktuell for helsesektoren er nye krav og reguleringer.  

– Dette er særlig relevant innen datasuverenitet, som refererer til at data er underlagt personvernlovene og styringsstrukturene i landet der dataene samles inn. 

Støkken forteller at vi kan anta at EUs Cloud Security Act kommer til å bli gjeldende også i Norge. Den gir føringer på sikkerheten rundt lagrede data i sky. 

– Dermed er det viktig å ha en plan for hvordan tilpasse seg kravene som vil tre i kraft. Dersom man ikke er i forkant kan det bli nødvendig å gjøre en helomvending i skystrategien på grunn av nye reguleringer. Dette vil bli både kostbart og ressurskrevende. 

Ifølge Støkken vil en hybrid skytilnærming være klokt, særlig innen helse. For å kunne tilpasse seg nye krav bør en suveren sky alltid være en del av en slik hybrid skystrategi, anbefaler han. 

Støkken forteller at deres rådgivere og teknologieksperter kan gi størst verdi for kundene om de tas med på råd i en tidlig fase.  

– Vi ønsker å få anledning til å hjelpe kundene med å unngå unødvendig arbeid, eller å ta feil veivalg tidlig i prosessen, med eventuelle store følgefeil. Å inkludere oss allerede i startgropen, er gjerne både kostnadsbesparende og effektivt, avslutter Støkken. 

 

Vi har førerkort i sikkerhet

Vi er en trygg, og pålitelig partner for alle typer selskaper som opererer innenfor helsesektoren. For å tilby trygge helse- og omsorgstjenester og opprettholde tilliten til sektoren, må opplysningene håndteres på forsvarlig vis. God informasjonssikkerhet og godt personvern er avgjørende for digitalisering.

 

Se hva vi gjør innen helse