Skyreisen til Ruter

Ruter betjener alle brukergrupper, og forskjellene er store. I tillegg blir miljøvennlig transport tillagt stor politisk vekt, og de skal parallelt håndtere presset fra en befolkningsvekst på ca. 25 prosent i løpet av de neste 15 årene. Presset øker ytterligere fordi kollektivtransport blir alternativet når Oslo sentrum blir gjort nesten bilfritt.

Ruter betjener alle brukergrupper. Forskjellene er store. Et eksempel er at nye generasjoner er heldigitale, mens eldre fortsatt ønsker papirbillett. Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019. Miljøvennlig transport blir dermed tillagt stor politisk vekt. Mens flåten fornyes med topp moderne el- og biogasstransportmidler til sjøs og lands, skal flåtestyringen også dekke eldre transportmidler på fossilt brennstoff. Ruter skal parallelt håndtere presset fra en befolkningsvekst på ca. 25 prosent i løpet av de neste 15 årene. Presset øker ytterligere fordi kollektivtransport blir alternativet når Oslo sentrum blir gjort nesten bilfritt.

Teknologispennet på IT-løsningene er stort og komplekst. Innovasjonspresset er stort samtidig som alt må fungere perfekt. For forsinkelser er det lite aksept for hos noen.

Orange Business eksperter på virksomhetskritisk IT-drift har renommé for å jobbe med store, komplekse løsninger. Selskapets kompetanse på denne type drift i AWS – som Ruters organisasjon på høyt nivå hadde etablert preferanse for – var viktig for å bli valgt som samarbeidspartner.

Sentralt var også Orange Business komplementerende kompetanse til Ruters utviklingsteam på løsningsdesign, kostnadsoptimalisering og evne til å bidra til kontinuerlig, digital innovasjon på Kafka-plattformen som er etablert i AWS. Orange Business kunne fylle roller i DevOps-team og bidra i overgangen fra tradisjonell drift. Avgjørende for Ruter var også evne til å operasjonalisere nye tjenester, kompetanse på IoT og drift av programmatisk infrastruktur kontra tradisjonelle løsninger basert på maskinvare, programvare og konfigurasjonssystemer.

For å etablere den smidige, fremtidsrettet Kafka-plattformen er mange driftsløsninger blitt overført fra private cloud til AWS public cloud. Et nytt element i Ruters driftskompleksitet er dermed å få eksisterende IT-systemer til å samspille med AWS. Orange Business er tungt involvert i å forberede de AWS-baserte løsningene for regulær drift hvor høy tilgjengelig og skalerbarhet er sentrale elementer. Ruter’s Kafka-konsept, hvor selskapets Core Mobility Platform (CMP) inngår som en middelware er bygd og drevet av Orange Business.

Den nye, programmatiske infrastrukturen hos AWS er bygget fra bunnen av som IaC (Infrastructure As Code) med blant annet Terraform som verktøy. Som offentlig eid virksomhet må Ruter regelmessig legge sine innkjøp ut på anbud. Et utfall av dette kan være flytting til andre skytjenester. Dette scenarioet er forsøkt tatt hensyn til i utformingen.

I den nye infrastrukturen har Ruter kunnet foreta over 1500 vesentlige endringer (eng: major changes) på to år. Dette står i sterk kontrast til maskinvarebaserte infrastrukturer hvor man ønsker å begrense slike krevende, vesentlig endringer. Overgangen innebærer at Ruter skifter sine innkjøp fra infrastrukturleveranser til tjenesteleveranser fra Orange Business.

De migrerte løsningene er bygget på AWS EC2-instanser hvor Orange Business selv drifter nøkkelkomponentene Kafka, Cassandra, MQ (Message Queue) og flere databasetjenester på Amazon RDS.

Orange Business leverer Platform Operations på CMP med 24/7 overvåking og hendelseshåndtering, og utfører fortløpende endringer på infrastruktur for å optimalisere kost/nytt, ytelse og stabilitet.

Gjennom rådgivningskonseptet Orange Business Guided Operations har Orange Business støttet Ruter innenfor områder som design og arkitektur, dimensjonering, analyse- og kostnadskontroll, overvåking og varsling, sikkerhet og IAM. Innovasjonsteamet i Ruter har jobbet parallelt til skymigrasjonen med støtte fra Orange Business. Her er PaaS-muligheter og –roadmap i AWS viktig. Ruter har gjort utviklingsprosessene sine containerorienterte med Amazon EKS (Elastic Container Service for Kubernetes). I dette ligger også tilrettelegging av driftsmodeller hvor høy innovasjonstakt og DevOps er stikkord.

AWS fremstår som en pragmatisk leverandør for eksempel med sin databaseteknologi Amazon RDS (Relational Database Service). Ruter bruker flere forskjellige databaseteknologier. AWS gir valgfrihet med flere PaaS-databasetjenester for å imøtekomme dette behovet.

På Amazon EMR kan Ruter kjøre Spark, Impala og andre big data-teknologier. Sporing og registrering av data fra kollektivflåten ville i en tradisjonell infrastruktur være enormt kostbart.

Med ca. 400 millioner kollektivreiser hvert år og lite aksept for forsinkelser, har Ruter hatt behov for stabil drift av en kompleks, maskinbasert infrastruktur. Ruter valgte Orange Business ut i fra evne til å håndtere kompleksitet, kompetanse på tjenesteleveranser fra AWS og flyttbar, programmatisk infrastruktur/IaC. Da valget ble gjort, fremsto AWS-skyen som den mest relevante, mest modne og med best roadmap. For fremtidige løsninger har Ruters innovasjonsteam sammen med rådgiverne i Orange Business tilrettelagt for utnyttelse av PaaS-tjenester, containere og DevOps-basert kultur.

Om Ruter

Ruter AS er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Norges hovedstad Oslo og nabofylket Akershus. Dette er blant Europas raskest voksende hovedstadsområder. Med rundt 400 millioner kollektivreiser i året står Ruter for over halvparten av Norges kollektivtransport.

I fremtidsplanleggingen ser selskapet helhetlig på kombinert mobilitet. Det betyr å hjelpe folk ikke bare fra holdeplass til holdeplass, men fra dør til dør med buss, trikk, båt, bane, sykkel og til fots. Ruter møter dette digitalt med sin «Kafka»-plattform. Kafka er en felles, skalerbar løsning med informasjonsflyt mellom ulike transportsystemer og IT-systemer. I denne smidige plattformen kan nye systemer integreres relativt enkelt, slik at nye transportmuligheter og brukerbehov kan ivaretas.

 

Ruter