Kostnadskontroll i en tid av Multicloud och “Cloud Native”

Multicloud bidrar till en liten, tydlig kostnadsbild och ”Cloud native”-teknik gör inte saker enklare. För att detta inte ska bromsa utveckling och framgång med hjälp av molntjänster är det viktigt att tänka om när det kommer till kostnadsanalyser, FinOps principer och kundorienterat värdeskapande.

Multicloud löser många behov inom många branscher. Därför fortsätter IT-budgetarna att växa inom detta område. I Gartners senaste investeringsprognoser pekar pilen ner från 195 miljarder dollar 2019 till 190 miljarder dollar 2022 för traditionella infrastrukturinvesteringar. För molninfrastrukturtjänster (IaaS) visar prognoserna motsatsen, med stark tillväxt från 39,5 miljarder USD 2019 till 63 miljarder NOK 2022.

Förutsäg molnkostnader

När IT-chefer/CIO ådrar sig kostnader av sådana dimensioner har de inget annat val än att möta de förväntningar de implicit skapar. Det är viktigt att utnyttja den nya tekniken för konkret värdeskapande, och samtidigt skapa en flexibel, skalbar IT-miljö. Miljön måste också ha en tillräckligt låg användartröskel för att band till kunderna ska överleva även vid oförutsedda händelser av covid-19 dimensioner.

Kontinuerlig kostnadsanalys och optimering är en viktig del av detta scenario.

Det finns nu specialiserade analysverktyg för att optimera molnkostnaderna. Verktygen kartlägger områden med förbättringspotential, eliminerar slöseri, säkerställer reservkapacitet för dynamiska uppgifter och underlättar prediktiv kostnadsanalys.

Den massiva ökningen av användningen av hemmakontor och digitalt samarbete har skickat molnanvändningen rakt upp. Flexeras state of the Cloud 2020-rapporten visar en genomsnittlig tillväxt i företagets molnkostnader på 23 procent.

Prognosen är 47 procent för 2021. System som själva drar in mer kapacitet efter behov (så kallade ”migrating workloads” / kapacitetsmigrering) bidrar till denna kostnadsökning. För att hålla kostnaderna under kontroll måste kapacitetsmigreringen optimeras. Detta eftersom många nya moment kommer utöver arbetet med ordinarie kostnadshantering och en IT-hantering för maximal drifteffektivitet.

Effektivare kontroll av molnkostnader

År 2024 kommer de flesta äldre applikationer som har migrerat till molnets IaaS (Infrastructure-as-a-service) att kräva optimering för att vara kostnadseffektiva, enligt Gartner. Detta kommer leda till att molnleverantörer bygger upp sin optimeringskapacitet för att kunna möta behoven hos kunder som har automatiskt val av moln och kapacitetsmigrering som inslag i sin kostnadseffektivitets-orienterade arkitektur.

Resurshantering för traditionella appliktationer

Traditionella applikationer använder inte automatiskt molnbaserade verktyg för analys och konsumtion.

För sådana applikationer blir det därför ännu viktigare att kunna identifiera oanvända och orelaterade resurser. Baserat på detta kan resurser tas ner manuellt eller automatiskt. Allt för ofta körs nya tjänster för ett projekt av begränsad varaktighet upp med en viss tillgång till resurser – och glöms sedan bort. Då strömmar fakturorna in till ingen nytta.

Se också till att olika team har god överblick så att de kan hantera sin egen resursanvändning.Genom ett ledningssystem där dessa moment tas om hand kommer du lättare kunna följa effekten av nya tjänster när de tas i drift, även på kostnadssidan. Att koppla resurser direkt till användarna ger en bra kostnadsöversikt.

Se också till att du har kontroll över var data finns, värdet av dessa och deras juridiska ägare. Vissa företag tenderar också att lagra värdelösa data var som helst i molnet. Om du inte har kopplat konkreta data direkt till prestationsmål kan detta lätt bli en förvirrande och dyr affär.

Ett annat sätt att minska driftskostnaderna och öka flexibiliteten är att använda containerteknologi för att rulla ut och hantera applikationer. Det är viktigt att göra detta korrekt så att effekten inte ökar komplexiteten och kostnaderna.

OBS! Noter detta särskilt för “Cloud Native”

”Cloud native” är ett tillvägagångssätt för att skapa och köra applikationer i molnet på ett sätt som drar full nytta av molnets distribuerade leveransmodeller. Sådana cloud native molnlösningar ger ökad hastighet, smidighet och skalbarhet – nyckelingredienser för applikationer och tjänster i vår digitala ekonomi.

Dock kräver cloud native molnlösningar extra både vad gäller ekonomi och mänskliga resurser. Landskapet förändras också ständigt i takt med tillgång till nya verktyg och metoder. En framgångsrik introduktion av Cloud native molnlösning och DevOps-kultur kommer att bero på företagets förmåga att välja rätt metoder och funktionalitet, samt en arbetsform utifrån specifika prestationsmål. Att uppnå detta kan kräva godkännande från högsta ledningen, kulturell utveckling och mentorsbudgetar.

Cloud native kräver också ett annat kostnadsperspektiv. Företag som överväger kostnadssidan före intäktssidan kommer sannolikt inte att uppnå önskade resultat och smidighet. Naturligtvis behöver de kostnadskontrollmekanismer, men om kostnadsskruven dras åt för tidigt kan det hämma utveckling och progression.

Här kommer FinOps in som ett nytt koncept för många. FinOps kommer att hantera de ekonomiska aspekterna av molnanvändning. Den ideella Linux Foundation arbetar med FinOps Foundation för att främja detta genom att upprätta bästa praxis, utbildning och standarder. FinOps ska hjälpa till att säkerställa företagen en överblick över molnkostnaderna inom ramen för effektiva DevOps.

Molntransformation måste behandlas annorlunda

En övergång till molnet – och särskilt molnbaserad teknologi inklusive kostnadsanalys och FinOps – kan leda till ett behov av stora kulturella förändringar i verksamheten. För att sätta det i perspektiv är övergången mycket större än från stordator till open source/öppen källkod. Anledningen är att molnanvändning inte bara är en teknisk fråga utan innebär stora förändringar i arbetssätt och leveranser till nästa generations kunder.

Så vad kostar det att göra något nytt i en värld som är helt ny för dig? Tja, beräkningar är bland de mest smärtsamma utmaningarna som de flesta företag står inför. Molntransformation handlar inte bara om att överföra aktuell teknik och data till en annan driftsmiljö. Det handlar om att återuppfinna sig själv – att leverera på ett nytt sätt som slår ut på marknaden.

Kostnaderna i denna nya vardag är dynamiska. Vårt bästa tips är att du länkar dem direkt till specifika prestationsmål. Då följer avkastningen lättare efter.