God governance för framgång vid digital omvandling

Governance, eller styrning, har inom digitalisering blivit ett uttryck för ramverk för teknik respektive organisation. God governance är avgörande för framgång i en värld där utvecklingen går snabbt, med ständigt nya riskfaktorer och enorm inverkan på företagens värdeskapande och lönsamhet.

Governance för att möta nya utmaningar

Digitaliseringen har fått en permanent plats inom i stort sett all affärsutveckling. Företag kommer mestadels att möta en värld där dialogen med målgrupperna sker via webbplatser och e-handel, videomöten och -konferenser, appar, IT-system som är integrerade med varandra, sociala medier och olika former av digital marknadsföring.

Förändringarna sker snabbt. Vem hade hört talas om TikTok 2018? Organisationer måste inte bara anpassa sig för att hänga med, utan helst gå i bräschen för sin bransch och på sina marknader.

 

När det gäller digitalisering ser Orange Business på governance ur två olika perspektiv:

 • Organisation: Bästa praxis-ramverk, metoder, processer, funktioner och roller som fungerar, så att affärsmål uppnås och följer lagar och regler.
 • Plattform: Ett tekniskt ramverk anpassat efter offentliga molntjänster som inkluderar kontroll med säkerhet, kostnader och resursanvändning. Ramverket är utformat för skalning och visar att verksamheten är à jour tekniskt, och att lita på.

Varför är governance viktigt?

 1. Framgångsrik digital omvandling bidrar till ökat värdeskapande, produktivitet och innovation. I en komplex och föränderlig värld är bra god governance/styrning avgörande.
 2. Företag vill säkerställa maximal nytta av molntjänster (public cloud) för att uppnå konkurrensfördelar och säkerställa smidiga/agila utvecklingsprocesser, kort väg till marknaden, effektiv drift, flexibilitet, och användning av artificiell intelligens för att automatisera och förbättra kundupplevelsen m.m.
 3. Även om de börjar arbeta i molnet, kommer de flesta företag förr eller senare att arbeta i multi-cloud – dvs med flera olika molntjänster.
 4. Antalet leverantörer kommer att öka i en multi-cloud-värld.
 5. Digitaliseringen skapar nya kostnader, vilket kan vara en utmaning att argumentera för. Kostnadsstrukturerna i molnet är dessutom nya och främmande för många.
 6. Bimodal governance: Många företag ska skapa förutsägbarhet samtidigt som de ska arbeta med innovation, där det är centralt att utmana den nuvarande situationen. Båda måste planeras och säkerställas.
 7. Parallellt med allt nytt som den digitala omvandlingen innebär, ska de flesta företag behålla sättet som de arbetar på idag och var de nuvarande intäkterna kommer ifrån.

Governance-ramverk för ändamålet

Orange Business tror inte att ett och samma ramverk passar alla företag och ändamål. Vi rekommenderar en Lean-metod för att utveckla och implementera ramar för governance, kombinera flera, och ha ett iteratativt tillvägagångssätt med utvärdering och anpassning under resans gång. Lean och smidig governance kan ge konkurrensfördelar jämfört med ett mer stelt, oflexibelt ramverk.

Olika governance-ramverk

 • Ramverk för molnanpassning – Cloud Adaption Frameworks (CAF)
  De två mest kända är AWS CAF och Microsoft Azure CAF. Orange Business Advisory Services har ett starkt släktskap med båda dessa.
 • SAFe for Lean Enterprises
  SAFe är en kunskapsbas för välfungerande integrerade principer, bästa praxis och kompetens för att etablera agila företag genom Lean och DevOps.

SAFe inkluderar ramverk och metoder som:

 • DevOps – sätt att arbeta med mjukvaruutveckling (Development) och drift (Operations) för att säkerställa kortare utvecklingstider, kontinuerliga leveranser och hög kvalitet genom hela applikationslivscykeln.
 • Scrum – ett teambaserat ramverk för snabb, iterativ utveckling.
 • XP (Extreme Programming) – en smidig utvecklingsmetod för att säkerställa hög kvalitet och lyhördhet gentemot krävande användare.
 • Kanban – en metod för att hantera och fördela utvecklingsuppgifter i hanterbara storlekar för att skapa överblick och undvika att utvecklingsteamen överbelastas.
 • SIAM (Service Integration and Management) – för att samla tjänsteleverantörerna och IT-teknikleverantörerna för en tjänste-/affärsorienterat strategi. Orange Business har en väldefinierad strategi för SIAM.
 • ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – bästa praxis för IT-servicehantering för att bygga IT-tjänster som matchar affärsbehov. Orange Business har definierat ITIL som en del av sitt service managementkoncept.