Molnlösningen som hjälper hälsosektorn att uppfylla kommande krav

Tjänster på svensk mark och förmågan att ligga steget före regelverken är nödvändigt om hälsosektorn ska säkerställa ett framtidssäkrat arbete med digital förändring. Artificiell intelligens spelar en nyckelroll. Listan med utmaningar är lång för vårdinrättningar som önskar snabbare och kontrollerad framtidsäkring i sin digitala transformation. Fartguppen är ofta kopplade till teknologisk infrastruktur, dataskydd, nya regler och datasäkerhet, skalbarhet och vikten av att få system att fungera bättre tillsammans.

Dessutom måste mellanmänskliga faktorer och behovet av god förändringsledning beaktas, så att anställda inom vården känner sig trygga med ny teknologi som artificiell intelligens, och att teknologins fördelar balanseras mot etik och önskad praxis.

– Vi har bara sett början på en ny era när det gäller adoption av artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården, säger Sverre Støkken. Han har ansvaret för Orange Business tjänster för de som har särskilt stränga säkerhetskrav, så kallad Sovereign Cloud.

Sverre Støkken 

Director Sovereign Cloud


 


"Om ett företag använder en offentlig molntjänst kan det förlora datasuveränitet – alltså förmågan att kontrollera användningen av sina data.

Vår Sovereign Cloud säkerställer att all data och relaterade metadata förblir på svensk mark. Lösningen uppfyller kraven på dataskydd och företagens behov av att skydda känslig information mot externa hot," säger Støkken. 

Eksepert sverre støkken

Artificiell intelligens utmanar vårdgivarna

Med artificiell intelligens (AI) uppstår flera frågor kring vilka data som kan användas, hur vi kan kontrollera att datan används på rätt sätt, samt säkerställa att data inte kommer på avvägar.

– För vårdgivarna är det viktigt att systemen hålls öppna och att resultat kan verifieras. Att följa beslutsprocesser och verifiera resultat är en stor utmaning med artificiell intelligens, säger Støkken.

Stora språkmodeller (LLM) är tränade att förstå och generera stora mängder data. De kommer därför att vara särskilt viktiga inom patientbehandling, så länge de används med försiktighet.

– Trots att sådana modeller är fantastiska är de svåra att verifiera. Att ha en bra och pålitlig partner som kan vägleda och säkerställa processerna när ny teknik tas i bruk blir helt avgörande, säger Støkken.

All data på svensk mark

Orange Business har alla tjänster och infrastruktur tryggt placerade inom Europa. Företaget har stora datacenter på svensk mark, där all infrastruktur och personal tillhör det svenska företaget.

– Närheten till kunderna genom vår lokala närvaro upplevs av många som en trygghet. Allt vi gör sker inom europeiska gränser, säger Støkken.

Orange Business har lång erfarenhet av att driva de mest känsliga och kritiska systemen i Sverige. Ett brett utbud av tjänster skyddar och förvaltar data och säkerställer att människor kan arbeta effektivt och säkert. För hälsosektorn är en tjänst som Sovereign Cloud särskilt viktig.


Läs mer

Helsesktoren, pasientsky

Råder hälsosektorn att planera för framtiden

En utmaning som alltid är högst aktuell för hälsosektorn är nya krav och regleringar.

– Detta är särskilt relevant inom datasuveränitet, som refererar till att data är underställda dataskyddslagarna och styrningsstrukturerna i det land där uppgifterna samlas in.

Støkken berättar att vi kan anta att EU Cloud Security Act kommer att bli gällande även i Sverige. Den ger riktlinjer för säkerheten kring lagrade data i molnet.

– Därför är det viktigt att ha en plan för hur man ska anpassa sig till de krav som kommer att träda i kraft. Om man inte ligger i framkant kan det bli nödvändigt att göra en helomvändning i molnstrategin på grund av nya regleringar. Detta kommer att bli både kostsamt och resurskrävande.

Enligt Støkken kommer en hybrid molnstrategi att vara klok, särskilt inom hälsosektorn. För att kunna anpassa sig till nya krav bör en suverän moln alltid vara en del av en sådan hybrid molnstrategi, rekommenderar han.

Støkken berättar att deras rådgivare och teknologiexperter kan ge störst värde för kunderna om de tas med på råd i ett tidigt skede.

– Vi vill få möjlighet att hjälpa kunderna att undvika onödigt arbete eller att ta fel vägval tidigt i processen, med eventuella stora följdfel. Att inkludera oss redan från början är ofta både kostnadsbesparande och effektivt, avslutar Støkken.

Vi har förkort i säkerhet

Vi är en trygg och pålitlig partner för alla typer av företag som verkar inom hälsosektorn. För att erbjuda säkra hälso- och sjukvårdstjänster och upprätthålla förtroendet för sektorn, måste informationen hanteras på ett ansvarsfullt sätt. God informationssäkerhet och gott dataskydd är avgörande för digitalisering.

 

Se vad vi gör inom hälsa